Thủ Tướng ký sắc lệnh thành lập Vệ Binh Quốc Gia

QUÂN HIÊU VỆ BINH QUỐC GIA

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

TEL: 760-523-3011 và 949-529-0952

 

SẮC LỆNH

Số 007/09092016/TT

 

- Căn cứ Đề Cương Hiến Pháp Lâm Thời Không Làm Khổ Dân do Chính Phủ công bố ngày 06 tháng 09 năm 1994 và Thủ Tướng CPQGVNLT ký ngày 06 tháng 06 năm 2009.

- Chiếu nguyện vọng của các hậu duệ QLVNCH và nhiều tầng lớp Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh yêu nước muốn tham gia cùng với CPQGVNLT giải thể chế độ Cộng Sản, LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

- Dựa vào khí thế đấu tranh của dân muốn giải thể chế độ CS ngày càng dâng cao.

- Tham chiếu Phiếu Trình của Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc.

 

Nay Sắc Lệnh thành lập

 

Vệ Binh Quốc Gia

 

Để hậu thuẩn CPQGVNLT phục hưng chế độ Việt Nam Cộng Hòa

CỨU QUỐC – AN DÂN

Đại Nghĩa Vị Dân – Vong Thân Vị Quốc

 

Chiến Hữu, Đại Biểu, Thành Viên, Cán Bộ các cấp chiếu Sắc Lệnh thi hành.

 

Ngày 09 tháng 09 năm 2016

Thủ Tướng Đào Minh Quân

 (Ấn Ký)

 

-       Lưu

-       VPTT/BTLCLTQ/VBQG

Lệnh Bổ Nhiệm Ban Tham Mưu Vệ Binh Quốc Gia

Quân Kỳ Vệ Binh Quốc Gia

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

 

LỆNH BỔ NHIỆM

Số:  0030/09092014/BTLCLTQ/LBN

Ngày 09/09/2016

 

- Thi hành Sắc Lệnh số 007-03092016-Vệ Binh Quốc Gia do Thủ Tướng Đào Minh Quân ký ban hành ngày 3/9/2016.

- Vì nhu cầu cấp bách của đất nước trong thời đại hôm nay là quyết tâm: LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

- Chiếu ý kiến đồng thuận của Bộ Tư Lệnh Chiên Lược Toàn Quốc ngày 4/9/2016.

- Tham chiếu ý kiến của Ban An Ninh Nội Chính ngày 7/9/2016.

- Căn cứ nhu cầu công vụ phải trừng trị tham quan ô lại CSVN tay sai Tàu Cộng.

- Hạ quyết tâm tận diệt bọn tà quyền cộng sản bán nước hại dân để phục hưng chế độ Việt Nam Cộng Hòa giúp dân, cứu nước.

 

Nay thừa lệnh Thủ Tướng Đào Minh Quân

Nhân danh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc

Đại Tướng Hoàng Tùng quyết định:

 

Điều 1: Bổ nhiệm Trung Tá Nguyễn Đặc Công chính thức nhận trọng trách huy động thành lập VỆ BINH ĐOÀN QUỐC GIA Gia với nhiệm vụ Chỉ Huy Trưởng cùng các Sĩ Quan Tham Mưu gồm có:

-       Thiếu Tá Trần Trung nhận nhiệm vụ Chỉ Huy Phó đặc trách hành quân, kiêm trưởng ban tham mưu.

-       Thiếu Tá Nguyễn Tự Do nhận nhiệm vụ Chỉ Huy Phó đặc trách tuyển mộ.

-       Đại Úy Lê Hận Đồ Bàn nhận nhiệm vụ Trưởng Ban quân số

-       Đại Úy Vũ Bác Sỹ nhận nhiệm vụ Trưởng ban an ninh - tình báo.

-       Đại Úy Nguyễn Bẩy Sú nhận nhiệm vụ Trưởng ban chiến tranh - chính trị.

-       Đại Úy Lê Dinh nhận nhiệm vụ Trưởng ban liên lạc - điện tử.

-       Đại Úy Trần Thiên Vũ nhận nhiệm vụ Trưởng ban tiếp liệu - hậu cần.

-       Đại Úy Nữ Quân Nhân Hồ Anna nhận nhiệm vụ Trưởng ban quân y.

Điều 2: Lệnh Bổ Nhiệm sẽ do Trung Tá Nguyễn Đặc Công cử hành trong điều kiện an ninh tối mật.

Điều 3: Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc ưu tiên giúp đỡ nhu cầu công vụ của Vệ Binh Quốc Gia đệ trình.

Điều 4: Vệ Binh Quốc Gia là niềm tự hào của thanh niên nam nữ Việt Nam được vinh dự cống hiến tâm huyết và máu xương để bảo vệ Tổ Quốc, tuyệt đối thi hành mệnh lệnh do CPQGVNLT giao phó.

Điều 5: Nhiệm vụ của Vệ Binh Quốc Gia các cấp là Bảo Quốc – An Dân, chỉ đương đầu với tham quan ô lại CSVN, trừng trị giặc Tàu xâm lược, không được hà hiếp dân chúng, không được xâm phạm tài sản của đồng bào.   

Điều 6: Vệ Binh Quốc Gia quyết vượt qua mọi thử khách, gian nan, nguy hiểm để hoàn thành sứ mạng.

Điều 7: Kính xin toàn dân, toàn quân Việt Nam tích cực giúp đỡ, bảo vệ, hậu thuẫn cho Vệ Binh Quốc Gia để chu toàn nhiệm vụ.    

TL Thủ Tướng Đào Minh Quân

TM. Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc

Đại Tướng Hoàng Tùng

(Ấn Ký)