TOÀN DÂN CÙNG VÙNG LÊN ḌEP CHẾ Đ̣Ô C̣ÔNG S̉AN ṬAI VỊÊT NAM

Hồ Chí Minh là căn nguyên c̉ua ṭôi ác CSVN hịên nay

 BN LÊN TING

Ca các Chc Sc Tôn Giáo Vit Nam

Nhà cm quyn Cng sn đang dùng nhà tù ngược đãi nhng thanh niên yêu nước

Yêu cu đưa sinh viên tù nhân Đỗ ThMinh Hnh ra ngoài cha bnh

Kính gi:

-Quý vhu trách trong Quchi và Chính phVit Nam.

-Quý Chc sc và Tín đồ Pht giáo, Công giáo, Pht giáo Hòa Ho, Cao Đài và Tin Lành.

-Quý Đồng bào Vit Nam trong và ngoài nước.

-Quý Chính phcác Quc gia dân ch.

-Quý Hi đồng nhân quyn Liên Hip Quc, Hi đồng nhân quyn Đông Nam Á

-Quý Tchc Nhân quyn quctế.

-Quý Cơ quan truyn thông quc tế và qucni

Các Chc Sc Tôn Giáo Vit Nam

-Xét rng ti Vit Nam hin nay có quá nhiu thanh niên yêu nước, bt đồng chính kiếnbnhà cm quynbt giam và xtù nng bng nhng lý ctùy tin, nhng bn án oan sai, hoàn toàn trái ngược và vi phm các Công ước quctế Nhân quyn, Hiến pháp và Lut hin hành. Hlà 14 thanh niên sinh viên Công giáo và Tin Lành, là lutsư Lê Quc Quân và doanh nhân Lê Đình Qun, là các blogger Đinh Nht Uy và Đinh Nguyên Kha, là các nhcsĩ Vit Khang và TrnVũ Anh Bình, là nhng người đấu tranh cho công nhân Nguyn Hoàng Quc Hùng, Đoàn Huy Chương và Đỗ ThMinh Hnh, và còn nhiu thanh niên khác.

-Xét rng các thanh niên yêu nước này chlàm nhng gì Hiến pháp không cm đoán như ri truyn đơn kêu gity chay cucbuctrá hình, viết bài trên mng cvũ dân chtdo, báo động tình trng xâm chiếm lãnh hi và lãnh thVit Nam ca Trung Cng, tham gia các hi đoàn, đảng phái chính trphi cng sncũng như bovquynli công nhân và dân oan….

-Xét rng các thanh niên yêu nước đang bđầy đã đóng góp nhiu cho cng đồng vtruyn thông chân thc, bác ái tthin, bênh vc dân oan, bovquynli cho các công nhân, góp phn xây dng mtnn chính trịđa nguyên đa đảng lành mnh.

-Xét rng giám thvà qun giáo ti các nhà tù đã nhiuln dùng uy quyn, bolc và gian di để hành hcác tù nhân lương tâm, ngõ hu tàn hi thân thhvà nht là đánh gc tinh thnh(buchphi nhnti cách vô lý vô lut), như nhng gì tù nhân lương tâm Đỗ ThMinh Hnh đang phi chu.

Vi ý thc trách nhim công dân trước tình trng trên và trong vai trò hướng dn tinh thn cho tín đồ giáo dân, Các Chc Sc Tôn Giáo Vit Nam lên tiếng:

1.      Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thả ngay những người trẻ yêu nước, bất đồng chính kiến nói trên: 14 thanh niên Công giáo và Tin lành, Lê Quốc Quân, Lê Đình Quản, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Việt Khang, TrầnVũ Anh Bình, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh, và nhiều thanh niên khác đang bị giam trong các nhà tù Việt Nam.

2.      Yêu cầu nhà cầm quyền không được dùng các phạm nhân hình sự để tấn công hành hạ các tù nhân lương tâm nhưđãxảy ra với nhiều thanh niên nói trên, nhất là không được dùng nhà tù với những biện pháp nhục hình, tra tấn để tiếpnối công việccủa công tố là buộchọ phải nhậntội. Ngoài ra, phải đưahọđibệnh viện hay cho họ tại ngoại để chữa lành thương tích và bệnh tật. Trường hợp đáng quan tâm hiện nay là Đỗ Thị Minh Hạnh.

3.      Thỉnh cầu các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Quốctế và các quốc gia giám sát việc thực thi nhân quyền ở Việt Nam, nhất là kịp thời ngăncảnsự ngược đãi và tra tấn tù nhân dướimọi hình thức đang diễn ra ở Việt Nam, đồng thời buộc nhà cầm quyền Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn nhân đạocủa Liên Hiệp Quốcvề nhà tù.

4.      Thỉnh cầu các hãng truyền thông, thông tấn quốctế và quốcnội, thuộc chính phủ và tư nhân kịp thời đưa tin về những vi phạm nhân quyềntại các nhà tù ở Việt Nam, và chấtvấn nhà cầm quyềnvề trách nhiệm đã cho phép hay để xảy ra tình trạng ngược đãi tùnhândưới mọi hình thức.

 

Làm ti Vit Nam, ngày 30.08.2013

CÁC CHC SC TÔN GIÁO VIT NAM

Đồng ký tên

-Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH (đt: 0199.243.2593)

-Hòa thượng Thích Không Tánh, Phật giáo (đt: 0165.6789.881)

-Linh mục Phêrô Phan VănLợi, Công giáo (đt: 0984.236.371)

-Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, Công giáo (đt: 0935.569.205)

-Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Công giáo (đt: 0993.598.820)

-Chánh trị sự Hứa Phi, Cao Đài giáo (đt: 0163.3273.240)

-Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (đt: 0988.971.117)

-Chánh trị sự NguyễnBạch Phụng (đt: 0988.477.719)

-Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (đt: 0949.275.827)

-Mục sư Hồ Hữu Hoàng (đt: 0902.761.057)

-Mục sư NguyễnMạnh Hùng (đt: 0906.342.908)

-Ông Phan Tấn Hòa, PGHH (đt: 0162.630.1082)

-Ông Trần Nguyên Hưởn, PGHH (đt: 0167.341.0139)

-Mục sư Lê Quang Du, Tin Lành (đt: 0121.2002.001)

-Mục sư Nguyễn Trung Tôn (đt: 0162.838. 7716)