Thiếu Tướng Lê Văn Xê

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

Hàng Kênh – Hải Phòng

 

TIÊU LỆNH SỐ 2

Số 002-2013/NĐ/BTLCLTQ ngày 02/09/2013

Theo chỉ thị của Thủ Tướng CPQGVNLT, Bộ Tư Lệnh Chiến Lược toàn Quốc trân trọng thông báo đến qúi Đại Biểu, qúi thành viên, qúi Chiến Nghĩa Hữu các cấp, cùng quyết tâm thi hành nội dung tiêu lệnh số 002-2013/NĐ/VPTT gồm 2 điểm:

Thứ Nhất: Tinh thần nội dung Tiêu Lệnh Số 1 vẫn ĐƯỢC tiếp tục duy trì

Thứ Hai: Năm Chiến Nghĩa Hữu (CNH) có tên sau đây được lệnh nhận công tác:

-         CNH Hoàng Xuân Đá – Danh số 232/89

-         CNH Đinh Đảng – Danh số 1722/HK3

-         CNH Lầu A Dưỡng – Danh số 1901/HK3

-         CNH Phạm Văn Gô – Danh số 1406/HK

-         CNH Hoàng Quang Huy – Danh số 1357/HK2

Tuyệt đối không sách nhiễu  nhân dân  hay tư thù cá nhân.

Tiêu lệnh này có gía trị đến khi có tiêu lệnh số 3

 

Thừa Lệnh của Thủ Tướng

Tôi thi hành chỉ thị do Bộ Tư Lệnh Chiến Lược toàn Quốc đưa ra

 Thiếu Tướng Lê Văn Xê

 

(Ấn Ký)