Tường Trình Lễ Tuyên Tḥê nḥân Tṛong Nhịêm c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Tường Trình Lễ Tuyên Tḥê nḥân Tṛong Nhịêm c̉ua Th̉u Tướng Đào Minh Quân ngày 16/02/1991, ṭai Văn Phòng Thường Trực c̉ua Chính Ph̉u Quốc Gia Vịêt Nam Lâm Thời, đ̣ia ch̉i số 12812 đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, Tỉêu Bang California.