Chúc Mừng Sinh Nhật Đức Quốc Công Tổng Thống Đào Minh Quân

Bộ Ngoại Giao Trung Tướng Lâm Ái Huệ và tất cả viên chức Nội Các CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH đồng kính chúc mừng Sinh Nhât ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN ngày 16.9.2020

THE MESSAGE FROM PRESIDENT DAO MINH QUAN

ON THE CLEBRATION OF THE ARVN DAY

June 19th 2020

Dear Compatriots!

Dear Generals, Delegates, Members, and Colleagues!

Honorable Seniors, Brothers, Comrades

and dear Vietnamese Youth, Young Ladies!

 

55 years ago, in order to stabilize the situation of the country, the late Lieutenant General NGUYEN VAN THIEU, President of the National Leadership Committee, later the President of the Second Republic of Vietnam signed the Decree No.001/a/CT/LDQG on June 19th 1965, to establish the cabinet. That was the day the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) officially stood out to take responsibility before the people to run and govern the nation. But 10 years later, the Communists ruined the Paris Peace Accords they had signed on 1973, attacked and seize South Vietnam on April 30, 1975.

On June 19th 2020, on the occasion of the ARVN Celebration, I  Dao Minh Quan, President of the Third Republic of Vietnam, on behalf of compatriots and all the members, together with the entire Cabinet Council, to offer our sincere heart incense in memory of the Sacred Spirit of the ARVN Warriors and Allies who sacrificed for the cause of freedom.

On behalf of the Vietnamese people who have been robbed of the country by the Communists, we express our gratitude to the Government and people of the United States, and all of the Vietnamese Allies all over the world.

Also, today is the FATHER'S DAY of America, the Provisional National Government of Vietnam - 3rd Republic of Vietnam respectfully honors our Grandfathers, Fathers, Brothers, Young Brothers, and Nephews. In particular, the Unknown Heroes of 58,721 US soldiers, along with 316,000 ARVN and Allied soldiers who sacrificed to protect the Freedom, protecting the Vietnamese compatriots from the terror and murder of the communists.

Although lying down their lives, the Warriors and Heroes of the Nation never died. They sacrificed with courage and bravery in the battle to become immortals who were our Holy Souls - Sacred Spirits, which brought the ARVN into the pride and glory of many generations of Dragon's Children and Fairy's Grandchildren. The courage and indomitable spirit of the ARVN and the Allies will forever be the sun to dispel the specter of crime, to eliminate the Communist regime in Vietnam and around the world. Their souls are always with us, to bless and support the Provisional National Government of Vietnam-the 3rd Republic of Vietnam, the ARVN, to be stronger and more successful in the determination to restore the Republic of Vietnam regime in our homeland.

Currently, our silk-satin country is under Communist rule. They have revealed themselves as an inhuman, immoral robber party, the henchmen of the Chinese Communist party to execute the Chengdu secret treaty, with the intention of turning our country into one of their districts. The Vietnamese communists have been feeble allowing Hoang Sa, Truong Sa and many of our archipelagos and lands to fall into the hands of Chinese Communists. They are complicit with the Chinese Communist Party to terrorize the gentle people, poison the people, imprison the patriots, destroy the talents, destroy the discipline, the rules, the genuine morals of the Vietnamese people with the conspiracy to make our people become Chinese.

Writer Ha Thuc Sinh wrote:

"People here are only holding on to their rice bowl,

Self-centered, do not bother about others”

And Prisoner Nguyen Chi Thien, who was imprisoned for 28 years by communist, used to lament:

“Being in ignorance, naivety, and coldness,

the people are restless

and living with the fear of losing their lives.

In this state, the whole nation is left with grudge and trauma”.

Our Fatherland is in danger, people are being persecuted by the communist. The younger generation, the heroic descendants, the courageous ARVN, the gentlemen, the mighty, the intellectuals cannot merely stand and watch. We urge all people, all genders, all members of the nation, the people, all classes, and all organizations, political and social parties in the global Vietnamese community to join in the SIGNING campaign to TRAMPLE HO CHI MINH'S FACE, a Vietnamese spy of the Chinese Communist Party, firmly decide not to accept the Communists, strongly committing to the PNG of Vietnam-the 3rd Republic of Vietnam to help the people, save the country, revive the RVN regime that honors God, humanitarian, independent, true freedom  and democracy in our beloved homeland.

VIETNAM MUST BE CHANGED; THE COMMUNIST REGIME MUST BE DESTROYED!

All Allies, all humanity who love justice and peace will join us. Certainly, we must be determined to unite, together we will defeat the Communist Party of Vietnam, dissolve the so-called "state" of the Socialist Republic of Vietnam atheist, who dominates, restraints and genocides our nation.

Certainly, Vietnamese patriots, wise and courageous people will achieve the Great Victory to implement the  Constitution of the Third Republic of Vietnam, in order to bring the people a life of Freedom, Happiness, Warmth and Prosperity, helping the future of Vietnamese descendants to be bright, glorious, and proud to stand shoulder to shoulder with the Five Continents and the Four Oceans.

May the Most Almighty, Divines, Buddhas, the Spirit of the Mountain and Rivers, and the Immortal Spirit Who lay down their lives for the country, always bless, grant us health, peace, and fulfill our wish to REGAIN ANCESTRAL LANDS - END POPULACE SUFFERING successfully.

Best regards

President Dao Minh Quan

́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́́********************************************************************************

Bài dịch

 

Ngày 19/06/2020

 

Kính thưa Đồng Bào!

 

Thưa qúy Tướng Lãnh, quý Đại Biểu, quý Thành Viên, Đồng Nhiệm!

 

Thưa quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng, quý Chiến Hữu!

 

và các bạn Thanh Niên, Thiếu Nữ Việt Nam thân mến!

 

 

 

Cách đây 55 năm, để ổn định tình hình đất nước, cố Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, sau này là Tổng Thống Đệ Nhị VNCH đã ký sắc lệnh số 001/a/CT/LĐQG ngày 19/06/1965 để thành lập nội các. Đó là ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) chính thức đứng ra nhận trách nhiệm với toàn dân để điều hành và quản trị quốc gia. Nhưng 10 năm sau, Cộng quân đã xé nát Hiệp Định Paris do chúng ký kết, để tấn công, cưỡng chiếm Nam Việt Nam ngày 30/04/1975.

 

Hôm nay 19/06/2020, nhân Lễ Kỷ Niệm QLVNCH, tôi là Đào Minh Quân, Tổng Thống Đệ III VNCH, thay mặt cho Đồng Bào và tất cả quý thành viên, cùng toàn thể Hội Đồng Nội Các, cùng nhau thắp nén tâm hương tưởng kính những Anh Linh Chiến sĩ QLVNCH và Đồng minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

 

Xin đại diện cho những người Việt bị Cộng Sản cướp nước, chúng tôi trân trọng bày tỏ lòng tri ân đến Chính Phủ và nhân dân Hoa Kỳ, cùng tất cả Đồng Minh của người Việt Nam trên toàn thế giới.

 

Cũng nhân dịp Lễ Từ Phụ của Hoa Kỳ (FATHER’S DAY),  CPQGVNLT-Đệ III VNCH trân trọng vinh danh những người Ông, người Cha, người Anh và các Em, các Cháu. Đặc biệt là những Vị Anh Hùng Vô Danh, 58,721 quân nhân Hoa Kỳ, cùng với 316,000 Chiến Sĩ VNCH và Đồng Minh đã hy sinh bảo vệ Tự Do, che chở cho Đồng Bào Việt Nam thoát sự khủng bố, sát hại của Cộng quân.

 

Dù đã nằm xuống, nhưng Chiến Sĩ và Anh Hùng Dân Tộc không bao giờ chết. Lòng hy sinh và sự chiến đấu qủa cảm, kiên cường của họ đã trở thành bất tử, là Hồn Linh - Khí Thiêng của chúng ta, đã biến QLVNCH trở thành niềm hãnh diện, đầy tự hào của biết bao thế hệ Con Rồng, Cháu Tiên. Tinh thần anh dũng, bất khuất của QLVNCH và Đồng Minh sẽ mãi mãi là ánh thái dương để xua tan bóng ma tội ác, triệt hạ hoàn toàn chế độ Cộng Sản tại Việt Nam và trên hoàn vũ.  Linh hồn của họ luôn bên cạnh chúng ta, để độ trì, phù trợ cho CPQGVNLT-ĐỆ III VNCH thêm vững mạnh, thành công trong quyết tâm phục hồi chế độ VNCH trên quê hương.

 

Hiện nay giang sơn gấm vóc của chúng ta đang bị Cộng Sản thống trị.  Chúng đã lộ nguyên hình là 1 đảng cướp phi nhân, vô đạo, tay sai Tàu Cộng để thực hiện mật ước Thành Đô, với ý đồ muốn biến nước ta thành một quận lỵ của chúng.  CSVN đã nhu nhược để Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều quần đảo, đất đai của chúng ta lọt vào tay Tàu Cộng.  Bọn chúng đang đồng lõa với Tàu Cộng để khủng bố dân lành, đầu độc dân sinh, cầm tù những nhà ái quốc, triệt hạ nhân tài, phá hủy kỷ cương, giềng mối, đạo đức chân chính của người Việt Nam với âm mưu Hán hóa dân ta.

 

Nhà Văn Hà Thúc Sinh có viết:

 

Ở đây cơm áo co vòi lại

 

Chỉ biết mình thôi, không biết ai”.

 

Và Ngục Sĩ Nguyễn Chí Thiện, người bị CS cầm tù 28 năm cũng từng thở than:

 

“Vì ấu trĩ, vì thờ ơ ngu tối

 

Vì muốn an thân, vì tiếc máu xương

 

Cả nước phải quy về một mối

 

Một mối hận thù, một mối tang thương”. 

 

Tổ Quốc đang lâm nguy, dân chúng đang bị CS đàn áp sống lầm than, thống khổ. Những người trai thế hệ, những hậu duệ anh hùng, quả cảm QLVNCH, những anh thư, hào kiệt, trí thức không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi kêu gọi mọi người, mọi giới, mọi thành phần Quốc Gia, Dân Tộc, mọi giai cấp và tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị, xã hội trong cộng đồng Việt Nam toàn cầu, cùng tham gia chiến dịch KÝ ĐẠP MẶT HỒ CHÍ MINH, là tên gián điệp Việt gian Tàu Cộng, dứt khoát lập trường KHÔNG CHẤP NHẬN Cộng Sản, mạnh mẽ dấn thân với CPQGVNLT-ĐỆ III VNCH để giúp dân, cứu nước, phục hưng chế độ VNCH hữu thần, nhân đạo, độc lập, tự do và dân chủ thật sự trên quê hương dấu yêu.

 

VIỆT NAM PHẢI THAY ĐỔI, CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN PHẢI BỊ TRIỆT HẠ!

 

Tất cả Đồng Minh, toàn thể nhân loại yêu chuộng công lý và hòa bình sẽ nhập cuộc với chúng ta. Nhất định chúng ta phải quyết tâm đoàn kết, cùng nhau triệt hạ đảng CSVN, giải thể cái gọi là “nhà nước” CHXHCNVN vô thần tay sai giặc Tàu, đang thống trị, kìm kẹp, diệt chủng dân tộc chúng ta.

 

Chắc chắn những người Việt Nam yêu nước, sáng suốt và can đảm sẽ tạo thành đại cuộc TOÀN THẮNG VĨ ĐẠI để thực thi bản Hiến Pháp Đệ III VNCH, hầu mang đến cho toàn dân một đời sống Tự Do, Hạnh Phúc, Ấm No, giúp cho tương lai con cháu Việt Nam được xán lạn, huy hoàng, hãnh diện sánh vai cùng Năm Châu Bốn Biển.

 

Nguyện xin Đấng Tối Cao Trời Phật, Hồn Thiêng Sông Núi và Anh Linh Tử Sĩ luôn độ trì, ban cho chúng ta được sức khoẻ, bình an và tâm nguyện LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN được thành đạt, viên mãn.

 

Trân trọng kính chào

 

Tổng Thống Đào Minh Quân 

 

 

TƯỞNG KÍNH 58,721 QUÂN NHÂN HOA KỲ HY SINH TẠI VIỆT NAM

Thông Cáo Báo Chí

Lục Giác Đài được các quân nhân và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng bằng chnh bàn tay của mình để tôn vinh 58.721 chiến hữu đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh cho Việt Nam.

California, USA - Ngày 2 tháng 6 năm 2020 -

Các quân nhân và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hiện phục vụ trong Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang tự xây dựng Lục Giác Đài bằng chính đôi tay của họ để bày tỏ lòng tri ân, sự thương tiếc và kính trọng đến những chiến hữu Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam.

Lục Giác Đài là sáu bức tường ghi khắc tên 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam, được CPQGVNLT-Đệ III VNCH cho xây dựng tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, số 10800 Sierra Road, Adelanto, California, một nơi linh thiêng để tôn vinh những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong khi phục vụ cho cả 2 quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ trước ngày 30.4.1975. Trong thời gian đó, Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN là Trung Úy, trưởng đơn vị Đặc Nhiệm Hắc Hổ (Black Tiger) tại Đông Hà.  

Tổng Thống cùng các giới chức, đại biểu và thành viên trong Chính Phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời tất cả mọi người đến viếng thăm sáu (6) bức tường (Lục Giác Đài) này để tưởng niệm, chạm vào bia đá để tôn vinh 58.721 nhà ái quốc Hoa Kỳ và tất cả những người phục vụ với họ.

Chúng tôi vẫn chung vai sát cánh với thân nhân và gia đình thân thương của họ.

Xin ghi tên tại 1 trong 4 số điện thoại sau đây:

587-436-6691, 408-623-1746, 714-873-9000, 951-375-6228