INTERNATIONAL EMVIRONMENTAL MARSHALS

 NOTIFICATION

November 5th, 2021

ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL MARSHALL

To the Universal human community!

All the people of Vietnam!

Generals, Distinguished Delegates, Comrades in the 3rd RVN!

To the Universal human community!

All the people of Vietnam!

Generals, Distinguished Delegates, Comrades in the 3rd RVN!

According to the Notice dated October 13, 2021, Everyone was informed: According to the ruling of the International Environmental Court, No. ENC201215 dated April 14, 2021, Xi Jinping and China must compensate IMPERIAL GRAND DUKE PRESIDENT DAO MINH QUAN $38,000 Billion US dollars. The five (5) communist oligarchs and one (1) million accomplices must also pay compensation to Imperial Duke, each $20 billion US for their crimes against humanity and the genocide of the Vietnamese people. And Imperial Duke has promised to share $22,000 Billion US dollars in gratitude to the Government and people of the United States for helping to save Vietnamese refugees from the Communists (CS) and supporting him to dissolve the so-called "State of Socialist Republic of Vietnam”, abolishing the evil communist regime, restore the Third Republic, rebuild the homeland.

The International Environmental Court also authorized the implementation of the Presidential Declaration of International Environmental Emergency for the benefit of public health and the general welfare of people worldwide with its paramount functions. The importance is given in the text listed below:

 

As the third President of the Republic of Vietnam, you will support the Director of International Environmental Services, you will use all abilities and means in your power to serve the people of Vietnam and world people.

As the third President of the Republic of Vietnam, your core duty is to be faithful to God and to serve the people, and to carry out your almighty God-given mission to you, Gen. 1:26, provide clean water, clean air, clean food, clean government and clean earth for the people of the world.

As the third President of the Republic of Vietnam, you will run the organization of International Environmental Marshals and the necessary delegates to serve the texts of the International Environment Court. You are authorized to issue all necessary or appropriate documents with the assistance of the respective environmental jurisdictions of the International Environmental Court and agree to the customs and principles of law. France.

As the third President of the Republic of Vietnam, you will demonstrate high standards of care, skill, diligence, and acts of goodwill to promote environmental justice for all”.

 

Therefore: THE IMPERIAL DUKE PRESIDENT DAO MINH QUAN will be the Leader of the International Environmental Marshals Organization. The Provisional National Government of Vietnam – The Republic of Vietnam, the 3rd will conduct the establishment of an International Environmental Marshals team called I.E.M. first in Vietnam, to contribute to environmental protection, shine the Righteousness and to use the principles of the law, especially in areas still occupied by the Communists.

This noble but difficult and dangerous mission, requires a great deal of financial and voluntary contributions from the international community to protect the planet and humanity. Please send to:

President Dao Minh Quan

PO Box 2807

ANAHEIM, CA. 92814

 

All those who take advantage of the name of the law to imprison and oppress people, infringe upon the dignity and dignity of the human person. In particular, those who illegally kidnap and detain citizens of the Third Republic of the Republic of Vietnam commit felonies, must be wanted and punished by justice.

Is pleased to announce

International Environmental Marshals

__________________________________________________________________________

CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

THÔNG BÁO

Ngày 05.11.2021

TỔ CHỨC CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

 

Kính thưa cộng đồng nhân loại hoàn vũ!

Kính thưa toàn dân Việt Nam!

Thưa qúy Tướng Lãnh, qúy Đại Biểu, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT-Đệ III VNCH!

 

Theo Thông Báo ngày 13.10.2021, mọi người đã được cho hay: Dựa theo phán quyết của Tòa Án Môi Trường Quốc Tế số ENC201215 ngày 14.04.2021 thì Tập Cận Bình và Tàu Cộng phải bồi thường cho ĐỨC QUỐC CÔNG TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN 38 ngàn tỳ Mỹ Kim. Năm (5) tên đầu sỏ CSVN cùng một (1) triệu đồng lõa cũng đều phải bồi thường cho ĐỨC QUỐC CÔNG mỗi tên là 20 tỷ Mỹ Kim vì tội ác chống nhân loại, diệt chủng dân tộc Việt Nam. Và ĐỨC QUỐC CÔNG đã có hứa sẽ chia sẻ 22 ngàn tỷ Mỹ Kim để đền ơn Chính Phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp đỡ cưu mang người Việt tỵ nạn Cộng Sản (CS) và hậu thuẫn cho Ngài giải thể “Nhà Nước” Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), triệt tiêu chế độ tà quyền CS, hồi phục nền Đệ Tam Cộng Hòa, xây dựng lại quê hương.

Tòa án Môi trường Quốc tế cũng cho phép thực hiện Tuyên bố của Tổng thống về Tình trạng Khẩn cấp Môi trường Quốc tế vì lợi ích sức khỏe cộng đồng và phúc lợi chung của mọi người trên toàn thế giới với các chức năng tối quan trọng của nó. Tầm quan trọng được đưa ra trong văn bản được liệt kê dưới đây:

 

-      Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng hòa, ĐỨC QUỐC CÔNG sẽ hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ Môi trường Quốc tế, sẽ sử dụng mọi khả năng và phương tiện trong khả năng của mình để phục vụ nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

-      Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng hòa, bổn phận CHÍNH là trung thành với Chúa và phục vụ nhân dân, và thực hiện sứ mệnh do Đức Chúa Trời toàn năng ban cho đồng bào (Sáng thế ký 1:26), cung cấp nước trong sạch, không khí sạch, thực phẩm sạch, chính phủ sạch và trái đất sạch cho người dân trên thế giới.

-      Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng hòa, ĐỨC QUỐC CÔNG sẽ điều hành, tổ chức CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ và các đại biểu cần thiết để phục vụ các văn bản của Tòa án Môi trường Quốc tế. Ngài còn được ủy quyền ban hành tất cả các văn bản cần thiết hoặc thích hợp với sự trợ giúp của các khu vực tài phán về môi trường tương ứng của Tòa án Môi trường Quốc tế và đồng ý với các tập quán và nguyên tắc của luật pháp.

-      Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng hòa, ĐỨC QUỐC CÔNG sẽ thể hiện tiêu chuẩn cao về sự cẩn thận, kỹ năng, siêng năng và hành động thiện chí để thúc đẩy công lý môi trường cho tất cả mọi người.

 

Do đó: ĐỨC QUỐC CÔNG ĐÀO MINH QUÂN sẽ đứng ra điều hành Tổ Chức Cảnh Sát Môi Trường Quốc Tế. CPQGVNLT-Đệ III VNCH sẽ tiến hành thành lập toán Nhân Viên Công Lực Quốc Tế (International Environmental Marshalls) gọi tắc là I.E.M. đầu tiên tại Việt Nam, để góp phần bảo vệ môi trường, xiển dương Chính Nghĩa và sử dụng các nguyên tắc của pháp luật, nhất là tại những vùng còn bị Cộng Sản chiếm đóng.

 

Sứ mạng cao thượng nhưng đầy khó khăn, nguy hiểm này, rất cần nhiều sự đóng góp về tài chánh và nhân sự thiện nguyện của cộng đồng quốc tế, để bảo vệ địa cầu và nhân loại. Hãy gửi về:

Tổng Thống Đào Minh Quân

PO BOX 2807

ANAHEIM, CA. 92814

 

Tất cả những ai lợi dụng danh nghĩa pháp luật để giam giữ, đàn áp nhân dân, xâm phạm đến tư cách, phẩm giá của con người. Đặc biệt những kẻ nào bắt cóc, giam giữ trái phép những công dân ĐỆ III VNCH đều vi phạm tội đại hình, phải bị truy nã và bị công lý trừng phạt.

 

Trân trọng thông báo

CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 

THÔNG BÁO

Ngày 25.11.2021

CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ (IEM) BẮT ĐẦU ĐIỀU TRA

TÀI SẢN PHI PHÁP CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Để bảo vệ đảng CSVN, bọn Truyền Thông Bất Lương Việt ngữ đưa tin: Đảng CSVN tay sai Tàu Cộng đang “Làm sạch” hàng ngủ bằng cách khai trừ những đảng viên “Mất Tư Cách”, phạm tội dâm ô, tham nhũng v…v… 

Đúng là trò hề. Vì chính tên Nguyễn Phú Trọng, đầu sỏ CSVN, kẻ đang đứng đầu Ban chỉ đạo Phòng “Chống Tham Nhũng”, lại là một “trùm tội ác”, dựa vào các tài liệu, hồ sơ tố cáo của dân chúng và của chính các đảng viên CSVN cung cấp, lại vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật.

Cơ quan Cảnh Sát Môi Trường Quốc Tế đang tiến hành cho điều tra Nguyễn Phú Trọng với những tội phạm sau đây:

1-   NPT toa rập với các đầu sỏ Ngân Hàng tại Việt Nam dùng tài khoản quốc gia, chuyển vào ngân khoản tín dụng cá nhân để  cá độ và trao đổi chứng khoán. Khi thắng thì bỏ túi riêng. Nhưng khi thua, lại sử dụng tiền Ngân Hàng Quốc Tế cấp cho các công tác cứu tế xã hội và tiền chi trả cho những người giúp đỡ tìm kiếm, giúp thu chuộc các kho tàng tại Việt Nam để ứng ra. Do đó, đã khiến cho công tác cứu giúp đồng bào bị trì trệ và việc trả tiền cho người thụ hưởng giúp thu chuộc các kho tàng bị chận lại trong mấy năm qua.

2-   NPT đã nhận 1 triệu Đô la và hàng chục căn hộ hối lộ để cho thân nhận đứng tên và ba chiếc xe trị gía 5 tỷ đồng VN, cũng nhờ một công ty nặc danh làm chủ để che dấu tang vật hối lộ.

3-   Ngoài ra theo lời khai của TXT thì chính NP Trọng là người nhận món quà tượng đúc bằng vàng ròng và 20 triệu Đô la để chấp thuận cho phép công ty Formosa hoạt đông tại VN. Vì vậy những chất cặn bả do công ty này thải ra phải chôn dấu dưới đất, khiến môi sinh bị ung thối và xã khí độc tuôn ra biển, khiến cho ngư trường bị nhiễm độc, giết chết các rặng san hô, sát hại hàng triệu sinh vật biển, tổn hại trầm trọng đến sức khoẻ của giới lao động và người dân sinh sống trong khu vực vên biển miền Trung.

4-   Khi còn làm Bí Thư Thành Ủy Hà Nội, NPT tham nhũng 3.000 tỷ để cho phép dự án bất động sản CIPUTRA thành lập khu đô thị “Đẹp nhất Hà Nội”. Thời giá đã có lúc đến 200-250 triệu đồng/m2vẫn chưa bị xử lý. Chính Thứ trưởng Bộ Tài chính CSVN Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã tố giác ngày 1-2/3/2012, tại Hà Nội khi Tổng Cục Thuế đã tổ chức “Hội nghị chuyên đề về chống thất thu và nợ đọng thuế”. Hoàng Anh Tuấn đã nhấn mạnh ngay tại đầu buổi hội nghị: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội), tác nhân chính gây nên vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam.

5-   Ngày 14/12/2004, NPT đã chia tiền hối lộ 1 triệu Đô la từ Hoàng Văn Nghiên, nguyên là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Tiền được bỏ trong chiếc xách tay  ly do tên Nghiên khi đến xin ý kiến của NPT, rồi giả vở bỏ quên lại. Đây là tiền hối lộ được chia cho NPT để đồng ý giúp doanh nghiệp trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005. Tuy quyết định là do tên Hoàng Văn Nghiên đưa ra. Nhưng phải có sự toa rập, đồng ý của NPT. Việc này là ngân khố quốc gia bị thiệt hại trên 5 ngàn tỉ đồng.

Còn nhiều tội ác khác của NPT đang được IEM (Cơ Quan Cảnh Sát Môi Trường Quốc Tế) điều tra. Hiện nay Nguyễn Phú Trọng đang là Tổng Bí Thư đảng CSVN và là người đứng đầu Ủy Ban chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng của cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN.

Trân trọng thông báo

VPTT/CPQGVNLT