Kính mong đồng bào nên ṭư chế đ̉ê không làm tình hình khó kỉêm soát, ṭao lý cớ cho Tầu C̣ông xâm lăng Vịêt Nam.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 THÔNG CÁO  

Số: TC-0020-3005/VPTT-2013

Hoa Kỳ ngày 30/05/2013

V/V: Bổ Nhiệm Đặc Sứ   

Văn phòng CPQGVNLT có nhận nhiều thư và emails yêu cầu giải thể CSVN. Thậm chí có người yêu cầu Thủ Tướng ban hành lệnh Tổng Khởi Nghĩa dẹp bọn Việt Cộng tay sai Tầu Cộng đang kìm kẹp nhân dân Việt Nam để đương đầu với Tầu Cộng.

Tuy nhiên vì có những trở ngại cần phải vượt qua. Thêm vào đó, tuy lòng dân đã thuận, nhưng còn vài cá nhân và 1, 2 tổ chức vẫn hoạt động riêng rẽ chưa thống nhất. Do đó, dù ước nguyện dẹp bỏ tà quyền CS tại VN luôn nung nấu chúng ta. Nhưng kính mong đồng bào nên tự chế, chấp nhận theo sự hướng dẫn của CPQGVNLT để không làm tình hình khó kiểm soát, tạo lý cớ cho Tầu Cộng xâm lăng Việt Nam.

Để thuận theo ý dân, kịp đáp ứng diễn tiến tại Việt Nam và nhằm giúp cho đất nước tránh bị xáo trộn, Thủ Tướng CPQGVNLT sẽ cấp tốc bổ nhiệm một Đặc Sứ để nhận công tác tiếp thu ý kiến của các lãnh đạo CSVN trình cho Thủ Tướng nghiên cứu và có quyết định.

 

Trân trọng thông cáo

 

T.U.N. Chánh Văn Phòng

Thư Ký

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diệp