CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TẠI BIỂN ĐÔNG

Dân Biểu Hoa Kỳ mời Thủ Tướng Đào Minh Quân tuyên bố chủ quyền của CPQGVNLT trong khu vực biển Đông ngày 15/10/2010 tại Thư Viện Nixon. Tuyên bố này được các vị Tướng Lãnh, Chính Khách, Đại Tài Phiệt và qúy vị Dân Cử Hoa Kỳ vỗ tay nhiệt liệt.
US congressman invited Prime Minister Dao Minh Quan to declare his claim for the Ownership's Right of the Provisional National Government of Vietnam in the East Sea (so called South China Sea) on 15/10/2010 at Nixon Library. This speech was applauded by US Highest ranking officers, Top Business Tycoons and Congresspeople.

CHẤP THẬN CHO HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH TUẦN TRA TRONG HẢI PHẬN VIỆT NAM

Prime Minister Đao

REPUBLIC OF VIETNAM

PRIME MINISTER OF THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT

OF VIETNAM

 APPROVAL for UNITED STATES and ALLIES

to PATROL in VIETNAMESE WATERS

Decree No. 002/25102015/SL/TT

United States, October 25, 2015

Respectfully present to Fellow Citizens:

Because the Chinese Communist has occupied the Paracel and Spratly Islands being the Vietnamese territories, but the so-called Vietnamese Republic Socialist dummy government has only cowardly pretended to respond.

To urgently provide defense for the country, as the Prime Minister of the Provisional National Government OF Vietnam, the only legal representative of Viet Nam, elected by three Vietnamese generations, approved by United States and twenty eight European Union countries, I am calling for the support of all citizens for the following  3 decisions: 

            1- Approval for the U.S and Allied Navies entering into Vietnam continental shelf, including Paracel and Spratly Islands in order to patrol, maintain peace, keep up maritime safety and strategic interests of our country in South-East Asia Pacific Ocean.

            2-The presence of U.S. and Allies forces in Vietnam waters will be terminated after the elimination of the nonsensically illegal invasion of Communist China.

        3- United States and its Allies must commit to respect and protect the sovereignty of Vietnam and obey the deployment of the Provisional National Government of Vietnamese led by me.  

 Provisional National Government of Vietnam

Prime Minister Đào Minh Quân

(Sign & Seal)

 

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

 CHẤP THUẬN CHO HOA KỲ VÀ ĐỒNG MINH

TUẦN TRA TRONG HẢI PHẬN VIỆT NAM

Sắc Lệnh

số 002/25102015/SL/TT

Hoa Kỳ ngày 25/10/2015

Kính thưa Quốc Dân, Đồng Bào!

Vì Tàu Cộng đã chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam, mà cái gọi là “nhà nước” CHXHCNVN hèn nhát, bù nhìn chỉ phản ứng lấy lệ.  

Để cấp tốc bảo vệ Tổ Quốc, nhân danh là THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI, đại diện duy nhất hợp pháp của nước Việt Nam do ba (3) thế hệ bầu lên, được Hoa Kỳ cùng Hai Mươi Tám (28) nước Liên Hiệp Châu Âu thừa nhận, tôi xin toàn dân ủng hộ ba (3) quyết định sau đây:

1-   Chấp thuận cho hải quân Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam, bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa để tuần tra, duy trì hòa bình tại vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương, bảo vệ an toàn hàng hải và lợi ích chiến lược của nước ta.

2-   Sự hiện diện của các lực lượng Hoa Kỳ và Đồng Minh trong hải phận Việt Nam sẽ chấm dứt, sau khi giải tỏa được họa xâm lăng lộng hành phi pháp của Tàu Cộng.

3-   Hoa Kỳ và các nước đồng minh phải cam kết tôn trọng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam và tuân hành sự điều động của CPQGVNLT do tôi lãnh đạo.         

THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN

(Ấn Ký)