More evidences are provided by us and the fellow Vietnamese

Dear leaders of people from all over the world! Dear the law enforcement community and the entire human race to love;

You have an expression of integrity, justice and respect for human rights has taken the crime of robbery, murder, against humanity as Hitler, the Khmer Rouge, the Communist Soviet Union before an international tribunal. Please help the people of Vietnam to the dangerous crime against humanity, such as China Communist and Vietnam Communist leaders before international court to shine the light of justice, love and righteousness your greatness. In the name of Prime Minister to the Provisional National Government of Vietnam, I would like on behalf of all Vietnamese people suffering, victims of communism, sincerely grateful for all of you.

Dao Minh Quan


Kính thưa qúi vị lãnh đạo nhân từ trên toàn thế giới!

Kính thưa những người thi hành pháp luật và toàn thể cộng đồng nhân loại kính mến;

Qúi vị đã thể hiện lòng liêm chính, công bình và sự tôn trọng nhân quyền khi đã đưa những tội phạm cướp của, giết người, chống nhân loại như Hitler, Khờ Me đỏ, Cộng Sản Liên Sô ra trước toà án quốc tê. Xin hãy giúp nhân dân Việt Nam đưa các tội phạm chống nhân loại nguy hiểm như các lãnh đạo Trung Cộng và Việt Cộng ra trước toà án quốc tế để chiếu sáng công lý, tình thương và sự công bình cao cả của qúi vị. Nhân danh Thủ Tướng CPQGVNLT tôi trân trọng thay mặt tất cả những người Việt Nam khốn khổ, nạn nhân của Cộng Sảnchân thành   ghi ơn tất cả qúi vị.

Đào Minh Quân