Ti Na Dao at age 11, has replaced his father as Prime Minister Dao Minh Quan to read the statement of the Provisional National Government of Vietnam at the decoration of 11 countries want autonomy secession from the Soviet Union on August 23rd 1991.

Ti Na Dao at age 11, has replaced his father as prime minister Dao Minh Quan to read the statement of the Provisional National Government of Vietnam at the decoration of 11 countries want autonomy secession from the Soviet Union on August 23rd 1991 and no officials from the so-called “ Vietnam Communist Government” were invited.
Cháu Tina Đào, ái nử của Thủ Tướng Đào Minh Quân thay cha đọc lời hiệu triệu trên diễn đàn Quốc Tế có 11 quốc gia trong khối Liên Bang Xô Viết tham dự ủng hộ sự tự trị của Ukrainian được tổ chức ngày 26/08/1991 và cái g̣oi là "Chính Ph̉u CSVN" không được tham dự.