Thủ Tướng Đào Minh Quân cầm cờ VNCH và đoàn xe của CPQGVNLT tiến vào trung tâm thành phố Garden Grove ngày 23/05/2015

Thousands of people stretching more than 5 kilometers on May 23rd, 2015 in Garden Grove-Southern California.

Thousands of people, stretching more than 5 kilometers to greet soldiers ensemble Strawberry Festival at Garden Grove dated 05/23/2015, with the special participation of the government delegations of The Provisional National Government of Vietnam (CPQGVNLT) and the Movement of The New Vietnamese Democracy (Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ) under Prime Minister Dao Minh Quan lead.

Hàng ngàn người kéo dài hơn 5 cây số để đón chào đoàn diễn binh Strawbery Festival tại thành phố Garden Grove ngày 23/05/2015, với sự tham dự đặc biệt của phái đoàn Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT) và Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ (The New Vietnamese Domocracy) do Thủ Tướng Đào Minh Quân dẫn đầu.

Phái đoàn Việt Nam Tân Dân Chủ dẫn đầu đoàn xe của Thủ Tướng Đào Minh Quân tiến vào trung tâm thành phố Garden Grove, Nam California, ngày 23/05/2015.