TỔNG THỐNG ĐÀO MINNH QUÂN du huấn cùng qúy Đồng Nhiệm tại Riverside ngày 07 thánng 7 năm 2019.

  • SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN-Phần I

  • SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN-Phần II

  • SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN-Phần I

  • SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN-Phần II