Prime Minister Quan Minh Dao speaks to his compatriots on April 30, 2018 at the US-Vietnam War Monument in Westminster-Southern California.
Thủ Tướng Đào Minh Quân nói chuyện cùng đồng bào ngày 30.04.2018 tại tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ thành phố Westminster-quận Cam.

Prime Minister Đào Minh Quân makes a clear statement: “I would like the Vietnamese people to earn a fair share of our own natural resources.

The Provisional National Government of Vietnam has extolled before that achieving a fair and evenhanded oil policy for the benefit of the citizens of Vietnam, businesses of the world, and its people can be achieved without violence or deterrence by the corrupt communist government.

Prime Minister Dao Minh Quan meets the diplomatic missions.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao.

From US Congressman

From President George W. Bush

Official letter from General Colin Powell, US Secretary of States.

President Bill Clinton sent the official letter to the Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam the second time on April 4th, 1994 with the promise to carry out his agenda of change and renewal then to secure, maintain, and deserve the trust of the American people. President also promised: Throughout my career, I have been committed to the highest standards of public service. With the support of caring people like you, we can focus on the critical work ahead. Time will take care of the rest.
Tổng thống Bill Clinton đã gửi công hàm đến Thủ tướng Chính phủ quốc gia lâm thời của Việt Nam lần thứ hai vào ngày 04 tháng tư năm 1994 với lời hứa thực hiện chương trình nghị sự của ông về sự thay đổi và đổi mới sau đó để đảm bảo, duy trì, và xứng đáng với sự tin tưởng củangười dân Mỹ. Tổng thống nhấn mạnh rằng: Trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã được cam kết những tiêu chuẩn cao nhất của dịch vụ công cộng. Với sự hỗ trợ của những người thiện tâm như Thủ Tướng, chúng ta có thể tập trung vào công việc quan trọng phía trước. Tổng thống còn hứa: Thời gian sẽ chăm sóc phần còn lại.

Almost one year, before deciding to remove sanctions for VC on 21/07/1995, President Bill Clinton sent eager to acknowledge the existence of the Provisional National Government of Vietnam on January 28th, 1994 to the content of the proposal: We all must work together to build a safer, more prosperous, and democratic word.
Gần một năm, trước khi quyết định để loại bỏ các biện pháp trừng phạt cho VC vào 21/07/1995, Tổng thống Bill Clinton đã gửi mong muốn thừa nhận sự tồn tại của Chính phủ quốc gia lâm thời của Việt Nam vào ngày 28 tháng một năm 1994 với nội dung đề nghị của: Tất cả chúng ta đều phải làm việccùng nhau đ̉ê xây dựng sự an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới.

State of California recognizes the positive Vietnam's New Democracy to help stabilize the lives of Vietnamese refugees.
Tiểu bang California nhìn nhận sự tích cực của Việt Nam Tân Dân Chủ để giúp đỡ ổn định đời sống của người Việt tỵ nạn.

Mr. Dao Minh Quan invited as Vietnamese prime minister read the summons may be made ​​in 11 international countries in the Soviet block attending supporters of the autonomy of Ukrainian Decoration was held on 26/08/ 1991.

Tina, daughter of Prime Minister Dao Minh Quan instead father reading summons on the 11th international forums in the Soviet block countries attended the supporters of the autonomy of the Ukrainian Decoration was held on 26/08/1991.

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR FROM PRESIDENT DAO

TRƯNG CẦU DÂN Ý

https://www.cpqgvnlttcdy.com/