Tường Trình Lễ Tuyên Thệ nhận Trọng Nhiệm của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN

Tường Trình Lễ Tuyên Thệ nḥân Trọng Nhiệm của Thủ Tướng Đào Minh Quân ngày 16/02/1991, tại Văn Phòng Thường Trực của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời, địa chỉ số 12812 đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, Tiểu Bang California.